Filmy o szkole

Współpraca:Szukaj

HARMONOGRAM REKRUTACJI 

do klasy pierwszej liceum i technikum dla absolwentów szkół podstawowych

na rok szkolny 2020/2021
 

1

11 maja – 23 czerwca 2020 r. 
w godz. 800 – 1530

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2

22 – 23 czerwca 2020 r. 

Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

3

26 czerwca 2020 r. (piątek) 
w godz. 800 – 1530
29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) 
w godz. 800 – 1530
30 czerwca 2020 r. (wtorek) 
w godz. 800 – 1500

Przyjmowanie oryginałów lub kopii poświadczonych przez dyrektora szkoły podstawowej świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

4

13 lipca 2020 r. (poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

5

do 14 lipca 2020 r. (wtorek)

Wydawanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do technikum

6

13 -  20 lipca 2020 r.
w godz. 800 – 1530

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych dokumentów (m. in. 2 zdjęcia, karta zdrowia)

Wypełnianie ankiety w sprawie wyboru języka obcego

7

21 lipca 2020 r. (wtorek)
do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

8

22 lipca – 24 sierpnia 2020 r.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca według odrębnego harmonogramu