Filmy o szkole

Współpraca:Szukaj

HARMONOGRAM REKRUTACJI 

do klasy pierwszej liceum i technikum

dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów

na rok szkolny 2019/20
 

1

13 maja – 19 czerwca 2019 r. 
w godz. 800 – 1530

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2

17 – 18 czerwca 2019 r. 

Przeniesienie wniosku o przyjęcie do/z innej szkoły ponadpodstawowej

3

21 czerwca 2019 r. (piątek) 
w godz. 800 – 1530
24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) 
w godz. 800 – 1530
25 czerwca 2019 r. (wtorek) 
w godz. 800 – 1500

Przyjmowanie oryginałów lub kopii poświadczonych przez dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

4

5 lipca 2019 r. (piątek)
do godz. 1000

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

5

do 8 lipca 2019 r. (poniedziałek)

Wydawanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum

6

5 -  10 lipca 2019 r.
w godz. 800 – 1530

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego i innych dokumentów (m. in. 2 zdjęcia, karta zdrowia)

Wypełnianie ankiety w sprawie wyboru języka obcego

7

12 lipca 2019 r. (piątek)
do godz. 1000

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

8

12 lipca – 9 sierpnia 2019 r.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca według odrębnego harmonogramu