Współpraca:Szukaj

Rada Pedagogiczna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły, który realizuje zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki wynikające ze statusu szkoły. Rada wykonuje swoje działania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

W skład Rady wchodzą dyrektor jako przewodniczący i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach i zespołach. Zebrania plenarne rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć w roku szkolnym oraz w miarę potrzeb. Rada pedagogiczna powołuje swoją reprezentację do zespołu kierowniczego celem wydawania opinii w bieżących problemach szkoły.

Podstawowymi zadaniami Rady Pedagogicznej są:
 • planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy,
 • organizowanie wewnętrznego samokształcenia, upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,
 • opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
 • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, sposobów badania wyników nauczania,
 • współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów,
 • kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych członków zgodnie z Konstytucją, Deklaracją Praw Człowieka, wewnętrznymi regulaminami szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.