Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im Jana Szczepanika jest to zespół rodziców - reprezentantów klas. Składa się ona z 17 osobowej Komisji Rewizyjnej.

Jej działalność opiera się miedzy innymi na rozpatrywaniu podań i próśb, które wpływają do niej, a dotyczą zakupu pomocy szkolnych, książek, czasopism do biblioteki szkolnej, dopłat do wycieczek klasowych, dopłat do imprez szkolnych, nagród w konkursach dla najlepszych uczniów i klas, zwolnień z opłat na fundusz Rady Rodziców oraz przyznania zapomóg dla uczniów w wypadkach losowych.

Przez cały rok prowadzi zbiórkę składki na fundusz Rady Rodziców. Działalność jej jest ściśle związana z życiem i działalnością szkoły. Rada rodziców opiniuje nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Do prezydium Rady Rodziców od roku szkolnego 2018/19 należą:

- Przewodniczący: Pan Grzegorz Radomski
- Z-ca przewodniczącego: Pani Joanna Janowska-Niemiec
- Skarbnik: Pani Agata Tomkowicz
- Sekretarz: Pani Monika Modliszewska
Osoba upoważniona do spraw finansowych:Pan Adam Przybysz