Współpraca:Szukaj

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla uczniów technikum.

Na egzaminie sprawdzany jest poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Dołączają dokumenty uprawniające do dostosowania warunków przebiegu tego egzaminu (opinie, orzeczenia z PPP, zaświadczenia lekarskie) Deklaracja może być złożona dopiero po otrzymaniu wyników z poprzedniej sesji do której zgłoszony był dany zdający.

Egzamin składa się z:

  • części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego - 60 minut
  • części praktycznej przeprowadzanej w zależności od zdawanej kwalifikacji w formie testu praktycznego bądź w postaci wykonania zadania na stanowisku

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Materiały i przybory pomocnicze:

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.
  • Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.
  • Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, któresą wymienione w tabeli poniżej.
     

 

LP

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

kalkulator prosty*

 2.

 A.28

 Organizacja i nadzorowanie transportu

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3.

A.29

Obsługa klientów i kontrahentów

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

4.

A.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kalkulator prosty*

5.

A.36

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*

6.

A.48

Projektowanie wyrobów odzieżowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

7.

A.49

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

8.

T.13

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

kalkulator prosty*

9.

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług

kalkulator prosty*


* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.