ZARZĄDZENIE nr 17 /2019/20

dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie publikacji statutów szkół

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) oraz art. 322 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)  oraz na podstawie uchwał Nr 9/2019/20, 10/2019/20 i 11/2019/20 Rady Pedagogicznej z dnia 28 listopada 2019 roku
podaję do wiadomości całej społeczności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie uchwalone przez Radę Pedagogiczną ZSP 1 w dniu 28 listopada 2019 roku statuty:

  1. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika;
  2. V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Szczepanika;
  3. Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika.